UỶ BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ

Báo cáo của IEC

Ấn phẩm 59
Xuất bản lần thứ nhất
1938

DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN QUỐC TÊ IEC

Download Tiêu chuẩn IEC 59
ỦY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ (IEC)

CÁC DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN IEC

Download Tiêu chuẩn IEC 59

Lời nói đầu

1. Các quyết định hoặc thỏa thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật được soạn thảo bởi các ủy ban kỹ thuật, trong đó có đại diện của các ủy ban Quốc gia đang có quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, thể hiện sự nhất trí Quốc tế cao về các chủ đề đã được đề cập.

2. Các quyết định hoặc thỏa thuận này là những khuyến nghị để sử dụng Quốc tế và đã được các ủy ban Quốc tế chấp nhận theo ý nghĩa đó.

3. Để xúc tiến sự thống nhất Quốc tế, IEC bày tỏ mong muốn tất cả các ủy ban Quốc gia nên chấp nhận khuyến nghị của IEC như là các qui định quốc gia của mình trong chừng mực các điều kiện quốc gia cho phép. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa khuyến nghị của IEC và qui định quốc gia tương ứng, cần được nêu rõ trong chừng mực cho phép trong các quy định này.

4. Hy vọng rằng các thiỏa thuận quốc té về các vấn đề trên cần phải có sự nỗ lực tiếp theo để cho các quy định quốc gia về tiêu chuẩn hóa hài hòa với các khuyến nghị của IEC trong mức độ mà các quốc gia này cho phép.
Các Ủy ban Quốc gia cam kết dùng ảnh hưởng của mình để đạt mục tiêu này.

Các giá trị bằng Ampe của các dòng điện tiêu chuẩn đã được IEC ấn định thể theo nguyên tắc được phát biểu trong tiêu chuẩn ISA-32 “Các số chuẩn” được liên đoàn Quốc tế các hội tiêu chuẩn hóa Quốc gia chấp nhận năm 1934 tại Stockholm; đó là các giá trị sau :

1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8
10 12,50 16,0 20 25,0 31,50 40 50 63 80
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
10000.

Với mỗi loại dụng cụ hoặc máy móc được xem xét, các dòng điện tiêu chuẫn được chọn theo bảng nêu trên.

Các bậc chia có thể thay đổi theo các loại thiết bị được xem xét, căn cứ vào việc sử dụng và các đặc tính của chúng. Trong từng trường hợp, sự phân bậc chia đó cần có sự nghiên cứu riêng. Trong quá trình nghiên cứu này do nhiều lý do khẩn thiết, có thể dẫn đến sử dụng các giá trị 1,5 – 3 – 6 – 7,5 làm giá trị chuẩn thay cho 1,6 – 3,15 – 6,3 – 8, cũng như các bội số của chúng nhân với 10 – 100 – 1000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *