AM72124
TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 721-2-4
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1988

Bản sửa đổi lần thứ nhất

Phân loại các điều kiện môi trường
Phần 2 :
Các điều kiện môi trường xuất hiện trong thiên nhiên
Bức xạ mặt trời và nhiệt độ

Download Tiêu chuẩn IEC 721-2-4

LỜI TỰA
Bản sửa đổi này đã được soạn thảo bởi Uỷ-ban Kỹ-thuật IEC số 75:
Phân loại các Điều kiện Môi trường.

Văn bản của bản sửa đỏi này căn cứ vào những tài liêu sau:
Quy tắc Sáu tháng Báo cáo biểu quyết
75 ( CO ) 38 75 ( CO) 45

Báo cáo bỏ phiếu trong bảng trên cho tất cả thông tin dẫn tối sự chấp thuận của bản sửa đổi này
Trang 11

Thêm tiểu – mục mới 5.4 :
5.4. Sự phân bố trên thế giới của sự chiếu bức xạ toàn bộ hàng ngày,xem Phụ lục A.

Sau trang 16 thêm bản Phụ lục mới sau đây:
PHỤ LỤC A

SỰ PHÂN BỐ TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐỘ CHIẾU BƯC XẠ
TOÀN BỘ HÀNG NGÀY
Các hình A1,A2 và A3 là bản đồ thế giới trình bàycác đường cong của sự chiếu bức xạ toàn bộ tương đối ( trị số trung bình cho các tháng sáu , mười hai và cho một năm ),từnhững phép đo bởi vệ tinh ( xem ghi chú 1 ).Sự chiếu bức xạ tương đối được xác định như một tỷ lệ của sự chiếu bưc xạ toàn bộ đo tại bề măt Quả-đất chia cho sự chiếu bức xạ ngoài Quả đất,nó là sự chiếu bưc xạ măt trơi trên một măt phẳng vuông góc với chiều của tia náng mặt trời, đúng ở ngoài khí quyển.
Để có được trị số trung bình hàng ngày của sự chiếu bức xạ tại bề mặt Quả-đất,trị số phần trăm chỉ trong các bản đồ được nhân với trị số trung bình thích hợp hàng ngày của sự chiếu bức xạ toàn bộ ngoài Quả-đất mà đó là một hàm số của vĩ độ địa lý trong bảng A ( xem ghi chú 2 )
Các ghi chú 1.-
2.-

Ví dụ:
Tham khảo từ nguồn:

G.Major et al. : Các bản đồ thế giới của bưc xạ toàn bộ tương đối.
Tổ chức Khí tượng Thế giới,ghi chú Kỹ thuật số 172
Phụ lục.WMO-Số 557,Geneve ( 1981 )
Những cơ sở để xác định các trị số chiếu bức xạ hàng ngàybằng kWh/m2 là các trị số của chiếu bức xạ hàng tháng và hàng năm bằng MJ/m2 chia cho số ngày trong tháng Sáu (30),trong tháng Mười-hai (31),và trong năm(365).

Xác định trị số bức xạ trung bình hàng ngày toàn bộ trong tháng Sáu tại điểm phía Nam của bán đảo Caliphonia.
Trong Hình A1 điểm(ở vĩ độ đia lí 230 N) được bao quanh bởi một đường cong 60%,và trị số theo phần trăm của điểm được đánh giá là 62%.
Trong bảng A1, nội suy cho 230 N ở cột tháng Sáu cho 11.16 kWh/m2 nó phải nhân với trị số phần trăm ở trên.

Trị số trung bình hàng ngày của bức xạ toàn bộ là xấp xỉ 6.9 kWh/m2.

BẢNG A1
Trị số chiếu bức xạ trung bình hàng ngày ngoài Quả-đất
( kWh/m2 )
Vĩ độ

Tháng Sáu

Tháng
Mười-hai

Hàng năm
90 N 12,47 0,0 4,17
85 N 12,42 0,0 4,20
80 N 12,28 0,0 4,30
75 N 12,05 0,0 4,49
70 N 11,72 0,0 4,46
65 N 11,40 0,11 5,16
60 N 11,40 0,65 5,41
55 N 11,48 1,36 6,29
50 N 11,56 2,16 6,87
45 N 11,61 3,00 7,42
40 N 11,61 3,85 7,93
35 N 11,56 4,72 8,40
30 N 11,44 5,57 8,82
25 N 11,26 6,40 9,19
20 N 11,00 7,20 9,49
15 N 10,68 7,69 9,73
10 N 10,30 8,68 9,90
5 N 9,84 9,34 10,01
0 9,33 9,95 10,04
5S 8,76 10,50 10,01
10 S 8,13 10,98 9,90
15 S 7,46 11,39 9,73
20 S 6,74 11,73 9,49
25 S 5,99 12,00 9,19
30 S 5,21 12,19 8,82
35 S 4,41 12,32 8,40
40 S 3,60 12,37 7,93
45 S 2,79 12,37 7,41
50 S 2,01 12,31 6,86
55 S 1,27 12,22 6,29
60 S 0,60 12,13 5,41
65 S 0,10 12,12 5,16
70 S 0,0 12,45 4,75
75 S 0,0 12,80 4,43
80 S 0,0 13,05 4,30
85 S 0,0 13,20 4,20
90 S 0,0 13,25 4,16

721-2-4 S.đ. 1 8
AM72124
721-2-4 SĐ .1 9

AM72124 9 / 9
Hình AI . Sự chiếu bức xạ toàn bộ tương đối , trung bình cho tháng Sáu( theo phần trăm )

Hình A2 . Sự chiếu bức xạ toàn bộ tương đối , trung bình cho tháng Mười Hai ( theo phần trăm )

Hình A3 . Sự chiếu bức xạ toàn bộ tương đối , trung bình trong năm ( theo phần trăm )

:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *