TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 909-3
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1995

Tính toán dòng ngắn mạch
ba pha xoay chiều

Phần 3 : Dòng hai ngắn mạch
một pha với đất riêng rẽ nhưng đồng thời

Download IEC 909-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *