TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 909-1
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1991

DÒNG NGẮN MẠCH
TRONG LƯỚI ĐIỆN
BA PHA XOAY CHIỀU
PHẦN 1 :
Các hệ số tính toán dòng
ngắn mạch ba pha xoay chiều
theo Tiêu chuẩn IEC 909

Download tiêu chuẩn IEC 909-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *