Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 865-1
xuất bản lần thứ hai
1993
Dòng điện ngắn mạch
Tính toán các hiệu ứng
Phần 1 :
Định nghĩa và
các phương pháp tính toán

Download IEC 865-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *