Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 865-2
xuất bản lần thứ nhất
1994
Dòng điện ngắn mạch
Tính toán các hiệu ứng

Phần 2 :
Các ví dụ tính toán

Download IEC 865-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *