TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 721-2-3
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1987

ỦY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ
PHÂN LOẠI CÁC ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Phần 2: Các điều kiện môi trường có trong thiên nhiên .
Áp suất khí quyển

Download tiêu chuẩn IEC 721-2-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *