Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 652
Xuất bản lần thứ nhất
1979

Thử nghiệm tải các cột của đường dây trên không

Download IEC 652

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *