ỦY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ IEC 606

Ấn phẩm 606
xuất bản lần thứ nhất
1978

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHO CÁC MÁY BIẾN ÁP (MBA) LỰC

Download tiêu chuẩn IEC 606

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời tựa

1. Phạm vi áp dụng và mục tiêu
2. Các quy định kỹ thuật về các số lượng nấc phân áp.
3. Lựa chọn cách đấu nối các dây quấn cho các MBA trên hệ thống ba pha.
4. Vận hành song song các MBA trong hệ thống ba pha
5. Khả năng mang tải của điểm trung tính các MBA nối hình sao hoặc nối zigzag.
6. Tính toán độ sụt (hoặc tăng) điện áp cho một điều kiện phụ tải quy định.
LỜI NÓI ĐẦU
1) Các quyết định và thỏa ước chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật được soạn thảo bởi các ủy ban kỹ thuật, trong đó có đại diện của tất cả các ủy ban quốc gia đặc biệt quan tâm đến các vấn đề trên, thể hiện sự nhất trí quốc tế cao nhất về ý kiến trong các chủ đề được xem xét.

2) Các quyết định và thỏa thuận này là các khuyến nghị có tính quốc tế, đã được các ủy ban quốc gia thừa nhận theo ý nghĩa đó.

3) Để khuyến khích và thúc đẩy một sự thống nhất quốc tế, IEC mong muốn rằng tất cả các ủy ban quốc gia thừa nhận văn bản khuyến nghị của IEC và đưa vào các thể lệ quốc gia trong chừng mực mà các điều kiện quốc gia cho phép. Mọi sự khác biệt giữa khuyến nghị của IEC và các thể lệ quốc gia tương ứng trong mức độ có thể, cần được chỉ rõ bằng các thuật ngữ rõ ràng trong thể lệ quốc gia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *