TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 56
XUẤT BẢN LẦN THỨ TƯ
1987

Máy cắt điện
cao áp xoay chiều

Download tiêu chuẩn IEC 56 tiếng Việt

Giá trị của ấn phẩm này
Nội dung kỹ thuật của các ấn phẩm IEC được Ủy ban IEC xem xét lại thường xuyên để phản ảnh được tình trạng kỹ thuật hiện tại.
Các thông tin liên quan đến ngày xem xét lại ấn phẩm đều có sẵn ở Văn phòng Trung ương của IEC.
Các thông tin liên quan đến việc xem xét lại đó, đến việc cho ra đời các lần xuất bản đã được xem xét lại và các bản sửa đổi có thể nhận được từ các Ủy ban Quốc gia của IEC và trong các tài liệu dưới đây:
– Thông báo của IEC.
– Niên giám của IEC công bố hàng năm.
– Danh mục các ấn phẩm của IEC, công bố hàng năm và được cập nhật một cách đều đặn.
Thuật ngữ :
Về thuật ngữ chung, người đọc có thể xem ở IEC 50 :Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế (IEV), được xuất bản thành từng chương riêng rẽ, mỗi chương nói về một vấn đề xác định. Các chi tiết đầy đủ về IEV có thể nhận được theo đơn đặt hàng. Cũng có thể xem ở Từ điển nhiều thứ tiếng của IEC.
Các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong ấn phẩm này đều được trích từ IEV, hoặc là được phê chuẩn đặc biệt, theo các mục tiêu của ấn phẩm này.
Các ký hiệu bằng đồ thị hoặc bằng chữ :
Về các ký hiệu bằng đồ thị hoặc bằng chữ, và các dấu hiệu sử dụng chung, đã được IEC phê chuẩn, người đọc sẽ tham khảo ở:
– IEC 27 : Các ký hiệu bằng chữ dùng trong kỹ thuật điện.
– IEC 417: Các ký hiệu bằng đồ thị có thể dùng trên thiết bị.
Thư mục, các nghiên cứu tổng quát và tài liệu sưu tập từ
các tờ riêng.
– IEC 617: Ký hiệu bằng đồ thị cho các sơ đồ và các dụng cụ điện
dùng trong y tế.
– IEC 878: Ký hiệu bằng đồ thị cho các thiết bị điện trong y tế thực
hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *