TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-8
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1972
Máy điện quay

Phần 8 :
Đánh dấu đầu cực và chiều quay
của các máy điện quay

Download IEC 34-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *