TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-5
XUẤT BẢN LẦN THỨ BA
1991
Máy điện quay

Phần 5 :
Phân loại mức độ bảo vệ
của vỏ bọc của các máy điện quay
( mã IP )

Download IEC 34-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *