TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ BA
1972
Máy điện quay

Phần 2 :
Các phương pháp xác định tổn thất
và hiệu xuất của máy điện quay
bằng thí nghiệm

Download IEC 34-2

Download IEC 34-2A bản bổ xung

Download IEC 34-2 bản sửa đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *