Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 34-1
xuất bản lần thứ nhất
1994
Máy điện quay

Phần 1 :
Các đặc tính định mức
và các đặc tính vận hành

Download IEC 34-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *