TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 265-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1994
Bản sửa đổi lần thứ nhất

Cầu dao phụ tải cao áp

Phần 1 : Cầu dao phụ tải cao áp
cho các điện áp định mức
> 1kV và < 52 kV

Download IEC 256-1-SD1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *