TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 243-3
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988

Các phương pháp
thử nghiệm độ bền điện
của các vật liệu cách điện dắn
Phần 3 :
Các yêu cầu bổ sung
cho các thử nghiệm xung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *