Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 141-1
Xuất bản lần thứ ba
1993

Thử nghiệm cáp dầu
và cáp chứa khí
và các phụ tùng

Download IEC 141-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *