IEC227-1SD 2 / 2
TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1995

Bản sửa đổi lần thứ nhất

Dây dẫn và cáp cách điện PVC có điện áp định mức
tới 450/750 V
Phần 1 :
Các yêu cầu chung

Download IEC 227-1SD1

LỜI NÓI ĐẦU

Bản sửa đổi này đã được soạn thảo bởi tiểu ban 20B :” Dây cáp hạ áp ” thuộc Uỷ ban Kỹ thuật IES 20: Dây cáp điện

Văn bản của sửa đổi này dựa trên các tài liệu sau đây:

FDIS* Báo cáo biểu quyết
20B/184/FDIS 20B/197/FDIS
Báo cáo bỏ phiếu ghi trong bảng trên cho tất cả các thông tin về bỏ phiếu dẫn tới chấp thuận sửa đổi này.

______

Trang 30

Bảng 2 các quy định về thử nghiệm không điện các vỏ bọc bằng PVC
Thêm một cột mới cho vỏ hỗn hợp PVC/ST9; các phương pháp thử nghiệm và các quy định về hỗn hợp PVC/ST9 là các phương pháp và quy định đã cho ở cột 5 với hỗn hợp PVC/ST5
Cột 6 hiện có , đánh số lại là cột 7.
Thêm vào bảng đó các thử nghiệm sau đây :

1 2 3 4 5 6 7
Số tham khảo
Thử mghiệm Đơn vị Loại hỗn hợp
PVC/ST4 PVC/ST5 PVC/ST9 Phương pháp thử nghiệm được mô tả ở
IEC Mục
9 Các tính chất cơ học sau khi nhúng vào dầu mỏ 811.2.1 10

9.1 Các điều kiện thử nghiệm :
– nhiệt độ dầu
– thời gian núng trong dầu
oC
giờ
902
24

9.1.1 Giá trị cần đạt đối với ứng lực kéo
– Độ biến thiên * cực đại

%

30

9.1.2 Giá trị cần đạt đối với ứng lực kéo đén đứt
-Độ biến thiên * cực đại

%

30

* Độ biến thiên là sự sai lệch giữa giá trị trung bình sau khi lão hoá và giá trị trung bình không lão hoá , tính bằng % của giá trị trung bình khi không lão hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *