TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1995

Bản sửa đổi lần thứ nhất

Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC với điện áp định mức bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 1 :
Các quy định tổng quát

Download IEC 227-1A-SD1

LỜI TỰA
Bản sửa đổi này được xây dựng bởi tiểu ban 20B: “Dây cáp hạ áp” của Uỷ ban kỹ thuật 20 của IEC: “Dây cáp điện”.
Văn bản của bản bổ sung này dựa trên các tài liệu sau đây:

FDIS Báo cáo bỏ phiếu
20B/184/FDIS 20B/197/FDIS

Báo cáo bỏ phiếu nêu ở bảng trên cho mọi thông tin về cuộc bỏ phiếu dẫn đến việc phê chuẩn bản sửa đổi này.
Trang 30.

BẢNG 2. Các quy định về thử nghiệm không điện các vỏ bọc bằng polivinin (PVC)

Thêm một cột mới cho vỏ hỗn hợp PVC/ST9; các phương pháp thử nghiệm và các quy định về hỗn hợp PVC/ST9 là các phương pháp và quy định đã cho ở cột 5 cho hỗn hợp PVC/ST5.
Cột 6 hiện có đánh số lại là cột 7.
Thêm vào bảng đó các thử nghiệm sau đây.
1 2 3 4 5 6 7
Số tham
Thử nghiệm
Đơn vị
Loại hỗn hợp Phương pháp thử nghiệm được mô tả ở
khảo PVC/ST4 PVC/ST5 PVC/STq IEC Mục
9 Các tính chất cơ khí sau khi nhúng vào dầu mỏ.
811.2.1
10

9.1 Các điều kiện thử nghiệm
– Nhiệt độ dầu
– Thời gian nhúng trong dầu
0C
h
902
24

9.1.1 Giá trị cần đạt đối với ứng lực kéo
– Độ biến thiên * cực đại

%

30

9.1.2 Giá trị cần đạt đối với độ kéo dài đến đứt
– Độ biến thiên * cực đại

%

30
* Độ biến thiên: sự sai lệch giữa giá trị trung bình sau khi lão hoá và giá trị trung bình không tính lão hóa, tính bằng % của giá trị khi không lão hoá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *